Re:Открылся сайт радиоклуба SAFARI

Главная Форумы / Forums / Forumlar Amateur Radio News (Новости) Открылся сайт радиоклуба SAFARI Re:Открылся сайт радиоклуба SAFARI

#5003763
4K6AE
Участник

Äåíèñ áîëüøîå ñïàñèáî çà ïðåäëîæåíèå.ìû îòêðûëè ñîáñòâåííûé ñàéò è õîòåëè áû ðàçâèâàòñÿ ïî ñâîåìó