Re:HF IARU CHAMPIONSHIP 2013

#5004283
4K6FO
Участник

@4J9M 1656 wrote:

Алим, буну мян тякбашына гярар вериб дяишдиря бильмярям… Эксяриятин разылыгы лазымдыр, мяним фикримджя… Топлантыда йыгыланда сян бу тяклифи иряли сюря билярсян!

Салам Рашад,
орасы елади амма истардим санин фикрин неча олдугуну билем,иншаллах топлантыда ман оз фикирми сойлайарам амма бир маним фикримнан эксяриятин разылыгы олармы билмам.