Re:HF IARU CHAMPIONSHIP 2013

#5004269
DC9RI
Участник

@4K6FO 1635 wrote:

Salam Rashad,
Ne bilim bas san onlardan biri deyilmisin?

салам, Алим. Эгяр бу тяшкилат умуми хамымызын хейриня чалышаджакса, онда мяндя онларлаям… Амма йенядя пярдяархасы оюнлар апараджакса, онда хеир… Хяляки кёхня сяхвляри тякрар этмирляр вя тябии ки, мян тяряфдян дястякляри вар.